یا مهـدے!

سستے کـوفیــان رقم میزند؛

صلح را براے حسن

قتلگاه را براے حسین

و هر روز از خودت بپرس

سستے ما چه رقم زده است

براے امام زمان؟!
برچسب ها :
امام زمان(عج) ,  صلح ,  امام حسن(ع) ,  قتلگاه ,  امام حسین(ع) ,  سستی , 

موضوع :
دلنوشته ,  دلتنگی ,